Reglementări

Prezentare

Acte de reglementare

Dezbateri publice

Elaboratorii de studii de evaluare a impactului asupra mediului.Lista persoanelor fizice si juridice atestate:

ACTE DE REGLEMENTARE - Acord de mediu

ACORD DE MEDIU - decizia autoritatii competente pentru protectia mediului, care da dreptul titularului de proiect sa realizeze proiectul. Acordul de mediu este un act tehnico-juridic eliberat in scris prin care se stabilesc conditiile de realizare a proiectului, din punct de vedere al protectiei mediului.

ACORD INTEGRAT DE MEDIU - act tehnico-juridic emis de autoritatea competenta de protectie a mediului, conform dispozitiilor legale in vigoare, care acorda dreptul de a stabili conditiile de realizare a unei activitati inca in etapa de proiectare, care sa asigure ca instalatia corespunde cerintelor legislatiei in vigoare. Acordul poate fi eliberat pentru una sau mai multe instalatii ori parti ale instalatiilor situate pe acelasi amplasament. 

PROCEDURA
Procedura de emitere a acordului de mediu se desfasoara in conformitate cu prevederile Ordinului  nr. 860 din 26 septembrie 2002 pentru aprobarea Procedurii de evaluare a impactului asupra mediului si de emitere a acordului de mediu cu modificările și completările ulterioare
EMITENT: MINISTERUL APELOR SI PROTECTIEI MEDIULUI
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 52 din 30 ianuarie 2003CÂND SE SOLICITA ACORDUL DE MEDIU ?
Acordul de mediu se solicita pentru proiecte de investitii noi sau la modificarea celor existente, inclusiv pentru proiecte de dezafectare, aferente activitatilor si/sau instalatiilor cu impact asupra mediului. 

UNDE SE SOLICITA ACORDUL DE MEDIU ?
Toate solicitarile de acorduri de mediu, insotite de fisa tehnica privind conditiile de protectia mediului (anexa la certificatul de urbanism, conform prevederilor legislatiei in vigoare privind autorizarea lucrarilor de constructii) necesara pentru obtinerea Acordului Unic, se depun la autoritatea publica pentru protectia mediului pe raza careia se afla amplasamentul ales al proiectului. 

LEGISLATIE CURENTA

- OUG 195/2005 privind Protecția Mediului.
- HG 1213/2006 privind stabilirea procedurii cadru de evaluare a impactului asupra mediului  pentru anumite proiecte publice si private
- Ordinul M.A.P.M. nr. 860/2002 privind procedura de evaluare a impactului asupra mediului si de emitere a acordului de mediu cu modificările și completările ulterioare
- Ordinul M.A.P.M. nr. 863/2002 privind aprobarea ghidurilor metodologice aplicabile etapelor procedurii cadru de evaluare a impactului asupra mediului. 


ACTE NECESARE 

- Cerere 
- Fisa Tehnica de mediu, conform Ordin 1430/2005, care se elibereaza odata cu certificatul de urbanism de catre comisiile de acorduri unice : 
-certificat de urbanism 
-acte doveditoare ale dreptului de folosinta (copie) 
-plan de situatie anexa la certificatul de urbanism (copie) 
-plan de incadrare in zona (copie) 
-dovada platii tarifului initial de avizare conform anexei 5 din Ord. 860/2002- -memoriu tehnic conform normativului de continut (anexa II.2) din Ord. 860/2002 pentru proiectele care se incadreaza in Anexa I.1 sau I.2 din ordinul mentionat mai sus.
-Anunt public conform modelului din  Ordinul 1037/2005 ,de modificare și completare  a
Ord. 860/2002 .

TAXE SI TARIFE 
Tarifele se achita in avans, integral sau pe etape de procedura, atunci cand acestea sunt determinate cu certitudine. Pentru proiectele supuse etapei de incadrare, tarifele corespunzatoare etapelor de definire a domeniului sau de analiza calitatii raportului la studiul de evaluare a impactului asupra mediului nu se percep inainte de incadrarea proiectului. La solicitarea titularului, autoritatile publice competente pentru protectia mediului pot acorda consultatii de specialitate, contra platii tarifului aferent. 
Taxa pentru emiterea acordului de mediu se achita inainte de eliberarea acestuia, dar nu inainte de parcurgerea etapei de incadrare a proiectului.

Cuantumul tarifelor si taxelor : conform Ordinului  M.M.D.D nr. 1.108 din 5 iulie 2007 privind aprobarea Nomenclatorului lucrărilor și serviciilor care se prestează de către autoritățile publice pentru protecția mediului


VALABILITATE 
Acordul de mediu este valabil pe toata perioada punerii in aplicare a proiectului, dar isi pierde valabilitatea daca lucrarile pentru care a fost eliberat nu incep in maxim 2 (doi) ani de la data emiterii respectivului acord. 


ANEXA II.2. 

                                                NORMATIV DE CONTINUT
pentru memoriul tehnic necesar emiterii acordului/acordului integrat de mediu


I. DATE GENERALE
- Denumirea obiectivului de investitii
- Amplasamentul obiectivului si adresa
- Proiectantul lucrarilor
- Beneficiarul lucrarilor/ titularul proiectului/ proprietarul depozitului*/ operatorul depozitului*
- Valoarea estimativa a lucrarilor, din care: pentru protectia mediului
- Perioada de executie propusa.

II. DATE SPECIFICE PROIECTULUI
1. Oportunitatea investitiei
- Scopul si importanta obiectivului de investitii.
- Utilitatea publica si/sau modul de încadrare în planurile de urbanism si amenajarea teritoriului, alte scheme de amenajare, programe speciale, inclusiv planul national de gestiune a deseurilor*. 
2. Descrierea proiectului
Se prezinta elementele caracteristice proiectului, incluzand, mai ales: 
- descrierea caracteristicilor fizice ale intregului proiect si necesitatilor de folosinta in timpul fazelor de constructie si functionare, cu modul de asigurare cantitativa si calitativa a utilitatilor;
- descrierea principalelor caracteristici ale proceselor de productie, de exemplu natura si cantitatea materialelor folosite, capacitati de productie, materii prime, auxiliare si combustibili utilizati, produse si subproduse obtinute si destinatia acestora, alte date specifice;
- descrierea efectelor semnificative probabile ale proiectului propus asupra mediului rezultand din utilizarea resurselor naturale.
In cazul proiectelor privind instalatii pentru depozitarea deseurilor, vor fi prezentate, de asemenea:
- clasa din care face parte depozitul – pentru deseuri inerte, pentru deseuri 
nepericuloase, pentru deseuri periculoase;
- numarul de locuitori deserviti (inclusiv localitatile) - în cazul depozitelor de deseuri 
nepericuloase;
- suprafata ocupata si capacitatea maxima;
- durata de functionare estimata (corelat cu prognozele de generare a deseurilor pe 
urmatorii 10 – 15 ani);
- lista deseurilor pe care le accepta la depozitare;
- procedura de acceptare a deseurilor la depozitare (inclusiv modul de înregistrare a 
datelor);
- infrastructura depozitului si alte elemente componente, în cazul în care proiectul 
prevede si realizarea altor activitati în plus fata de depozitare (inclusiv tehnologii si instalatii pentru tratarea deseurilor, daca este cazul);
- sistemul de impermeabilizare a cuvetei depozitului;
- sistemul de auto-monitorizare tehnologica;
- aspecte privind protectia muncii si paza contra incendiilor.

III. SURSE DE POLUANTI SI PROTECTIA FACTORILOR DE MEDIU

1. Protectia calitatii apelor
- Sursele de poluanti pentru ape, concentratii si debite masice de poluanti rezultati pe faze tehnologice si de activitate;
- Statiile si instalatiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate proiectate, elementele de dimensionare, randamentele de retinere a poluantilor;
- Concentratiile si debitele masice de poluanti evacuati în mediu, locul de evacuare sau emisarul.
In cazul proiectelor privind instalatii pentru depozitarea deseurilor, vor fi prezentate, de asemenea: 
- sistemul de colectare, tratare si eliminare a levigatului (inclusiv descrierea tehnologiei si instalatiei de tratare propuse, în cazul în care aceasta se realizeaza pe amplasament). 

2. Protectia aerului
- Sursele de poluanti pentru aer, debitele, concentratiile si debitele masice de poluanti rezultati si caracteristicile acestora pe faze tehnologice sau de activitate.
- Instalatiile pentru epurarea gazelor reziduale si retinerea pulberilor, pentru colectarea si dispersia gazelor reziduale în atmosfera, elementele de dimensionare, randamentele.
- Concentratiile si debitele masice de poluanti evacuati în atmosfera.
In cazul proiectelor privind instalatii pentru depozitarea deseurilor, vor fi prezentate, de asemenea:
- sistemul de colectare si evacuare a gazului de depozit (inclusiv modalitatea de tratare propusa – ardere controlata, utilizare etc.). 

3. Protectia împotriva zgomotului si vibratiilor

- Sursele de zgomot si de vibratii.
- Amenajarile si dotarile pentru protectia împotriva zgomotului si vibratiilor.
- Nivelul de zgomot si de vibratii la limita incintei obiectivului si la cel mai apropiat receptor protejat. 

4. Protectia împotriva radiatiilor
- Sursele de radiatii.
- Amenajarile si dotarile pentru protectia împotriva radiatiilor.
- Nivelul de radiatii la limita incintei obiectivului si la cel mai apropiat receptor protejat. 

5. Protectia solului si a subsolului
- Sursele de poluanti pentru sol si subsol.
- Lucrarile si dotarile pentru protectia solului si a subsolului. 
6. Protectia ecosistemelor terestre si acvatice
- Descriere a aspectelor de mediu ce vor fi probabil semnificativ afectate prin proiectul propus, inclusiv, in special: populatia, fauna, flora, solul, apa, aerul, factorii climatici, peisajul si inter-relatiile dintre acesti factori.
- Poluantii si activitatile ce pot afecta ecosistemele acvatice si terestre.
- Lucrarile, dotarile si masurile pentru protectia faunei si florei terestre si acvatice, a 
biodiversitatii, monumentelor naturii si ariilor protejate. 

7. Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public
- Distanta fata de asezarile umane si obiectivele de interes public, respectiv investitii, monumente istorice si de arhitectura, diverse asezaminte, zone de interes traditional etc.
- Lucrarile, dotarile si masurile pentru protectia asezarilor umane si a obiectivelor protejate si/sau de interes public. 

8. Gospodarirea deseurilor generate pe amplasament
- Tipurile si cantitatile de deseuri de orice natura rezultate
- Modul de gospodarire a deseurilor si asigurarea conditiilor de protectie a mediului. 

9. Gospodarirea substantelor toxice si periculoase
- Substantele toxice si periculoase produse, folosite, comercializate.
- Modul de gospodarire a substantelor toxice si periculoase si asigurarea conditiilor de protectie a factorilor de mediu si a sanatatii populatiei. 

IV. LUCRARI DE REFACERE/RESTAURARE A AMPLASAMENTULUI
- Situatii identificate de risc potential; zonele si factorii de mediu posibil a fi afectati.
- Descrierea masurilor preconizate pentru prevenirea, reducerea si, acolo unde este posibil, contracararea efectelor adverse semnificative asupra mediului.
- Lucrarile propuse pentru refacerea/restaurarea amplasamentului in caz de accidente si/sau la incetarea activitatii. 
In cazul proiectelor privind instalatii pentru depozitarea deseurilor, vor fi prezentate, de asemenea:
- prevederi privind modul de constituire a “Fondului pentru închiderea depozitului de deseuri si urmarirea acestuia post-închidere", inclusiv pentru acoperirea partiala (a unei celule cu capacitatea epuizata), în cazul în care proiectul prevede acest lucru;
- aspecte referitoare la planul de interventie pentru cazuri accidentale si / sau de urgenta;
- sistemul de închidere si monitoring post-închidere;
- modalitati de reabilitare si utilizare ulterioara a terenului. 

V. PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI
Dotarile si masurile prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti în mediu, supravegherea calitatii factorilor de mediu si monitorizarea activitatilor destinate protectiei mediului.
In cazul proiectelor privind instalatii pentru depozitarea deseurilor, vor fi prezentate, de asemenea: 
- sistemul de auto-monitorizare a emisiilor si a calitatii factorilor de mediu în zona de influenta (în conformitate cu prevederile legale în vigoare);
- modul de înregistrare si raportare a datelor de monitoring în timpul exploatarii si post-închidere. 

VI. ANEXE 
Piese desenate
1. Planul de încadrare în zona a obiectivului si planul de situatie cu modul de planificare a utilizarii suprafetelor.
2. Schemele-flux pentru:- procesul tehnologic si fazele activitatii, cu bilant cantitativ si calitativ, cu sursele de poluanti, mod de colectare si dirijare la instalatiile de depoluare;- procesele de retinere a poluantilor.
3. Alte piese desenate, stabilite de autoritatea teritoriala pentru protectia mediului. 

Note:
I. Pentru proiectele de investitii care urmeaza a fi finantate din fonduri comunitare (ISPA, SAPARD, etc.), parametrii instalatiilor si conditiile de functionare vor avea in vedere conditiile de emisie/evacuare de poluanti stabilite prin legislatia UE. Se pastreaza limitele nationale, in situatii in care acestea sunt mai restrictive decat cele stabilte de legislatia UE.
II. Pentru activitatile cuprinse in anexa nr.1A la prezenta procedura, respectiv in anexa nr. 1 la ordonanta de Urgenta nr.152/2005 privind prevenirea, reducerea si controlul integrat al poluarii, vor fi avute in vedere urmatoarele: 
(1) memoriul tehnic va specifica modul cum au fost aplicate cerintelor specifice autorizarii integrate de mediu, inclusiv cele referitoare la limitele de poluanti in raport cu aplicarea celor mai bune tehnici disponibile. 
(2) se vor consulta si aplica prevederile legale privind limitele de emisie a poluantilor in aer si in apa, continute in urmatoarele acte legislative, privind: 
a) Incinerarea deseurilor, conform prevederilor Hotararii de Guvern nr. 128 din 14 februarie 2002 cu modificările și completările ulterioare;
b) Gestionarea uleiurilor uzate, conform Hotararii de Guvern nr. 662 din 12 iulie 2001cu modificările și completările ulterioare;
c) Programul de actiune pentru reducerea poluarii mediului acvatic si a apelor subterane, cauzata de evacuarea unor substante periculoase, aprobat prin Hotararea de Guvern nr. 118 din 7 februarie 2002;
d) Stabilirea unor masuri pentru limitarea emisiilor anumitor poluanti in aer proveniti din instalatii mari de ardere, conform prevederilor legale si de la data intrarii in vigoare a acestora;
e) Reducerea emisiilor de compusi organici volatili datorate utilizarii solventilor organici in anumite activitati si instalatii, conform prevederilor legale si de la data intrarii in vigoare a acestora;
f) Prevenirea si reducerea poluarii mediului cu azbest, conform prevederilor legale si de la data intrarii in vigoare a acestora. ANEXA NR. II.4 

                                                                      ANUNTUL PUBLIC
                                                                                (model)


(Denumirea comerciantului)________________________________________ titular al proiectului__________________________________ anunta publicul interesat asupra (1/2/3/4, dupa caz) ___________________________________pentru obtinerea acordului de mediu. Informatiile privind potentialul impact asupra mediului al proiectului propus pot fi consultate la sediul APM_____________ (adresa)________________________in zilele de _____________________ intre orele ________Observatiile publicului se primesc zilnic, la sediul APM________________________ pana la ___________(ziua limita de primire a observatiilor). 

1. Depunerea solicitarii de obtinere a acordului de mediu pentru un proiect 
2. Decizia etapei de incadrare a proiectului 
3. Audierea publica a raportului la studiul de evaluare a impactului asupra mediului (cu precizarea datei, orei, loculului desfasurarii - adresa completa) 
4. Decizia etapei de analiza a calitatii raportului la studiul de a evaluare a impactului asupra mediului.